Oratorium BWV 248 tekst

Johann Sebastian Bach - Weihnachtoratorium BWV 248
Oratorium na Boże Narodzenie
 

Kantata nr I,  na I dzień Bożego Narodzenia
Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage


1. Chór
Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage,
Krzyczmy, radujmy się! Wstańmy, sławmy ten dzień,
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Wychwalajmy to, czego dziś Najwyższy dokonał!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
Odrzućmy lęki, wyrzućmy smutki
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Wspólnie unieśmy się radością!
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,
Służmy Najwyższemu z chwalebnymi chórami
Lasst uns den Namen des Herrschers verehren!
Dalejże, Imię Najwyższego czcijmy!

2. Recytatyw tenorowy - ewangelista
Es begab sich aber zu der Zeit,
I stało się w owe dni,
dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging,
że wyszedł dekret cesarza Augusta
dass alle Welt geschätzet würde.
aby spisano cały świat.
Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe,
Szli więc wszyscy,aby się dać spisać,
ein jeglicher in seine Stadt.
każdy do swego miasta.
Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa,
Poszedł też i Józef z Galilei,
aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt David,
z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego,
die da heißet Bethlehem; 
zwanego Betlejem;
darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war:
dlatego, że z domu i z rodu Dawida był:
auf dass er sich schätzen ließe mit Maria,
aby dać się spisać wraz z Marią,
Seinem vertrauten Weibe, die war schwanger.
poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.
Und als sie daselbst waren,
I gdy tam byli,
kam die Zeit, dass sie gebären sollte.
Nadszedł czas, aby porodziła.

3. Recytatyw altowy
Nun wird mein liebster Bräutigam,
Oto nadchodzi mój nadroższy oblubieniec,
Nun wird der Held aus Davids Stamm
Oto przybywa bohater z rodu Dawida,
Zum Trost, zum Heil der Erden
Na pocieszenie, na zbawienie świata
Einmal geboren werden.
Oto narodzony będzie
Nun wird der Stern aus Jakob scheinen,
Oto gwiazda Jakuba świecąca
Sein Strahl bricht schon hervor.
Jej promień już jasno lśni
Auf, Zion, und verlasse nun das Weinen,
Wstań Syjonie, porzuć już swój smutek,
Dein Wohl steigt hoch empor!
Twoja pomyślność wznosi się nad Tobą!

4. Aria altowa
Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben
Szykuj się Syjonie, wśród porywów czułości
Den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehn!
Najpiękniejszy, najukochańszy wkrótce się ukaże!
Deine Wangen müssen heut viel schöner prangen,
Twoje oblicze musi dziś przepięknie jaśnieć
Eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben!
Pośpiesz się, Oblubieńca żarliwie pokochać !

5. Chorał
Wie soll ich dich empfangen
Jak mam Cię ugosić?
Und wie begegn' ich dir?
Jak ma Cię powitać?
O aller Welt Verlangen,
O całego świata pragnienie,
O meiner Seelen Zier!
O, mojej duszy skarbie!
O Jesu, Jesu, setze
O Jezu,Jezu rozgość się
Mir selbst die Fackel bei,
Tyś sam mi pochodnią bądź
Damit, was dich ergötze,
Wskaż, co na powitanie
Mir kund und wissend sei!
Od sługi chciałbyś mieć.

6. Recytatyw tenorowy - ewangelista
Und sie gebar ihren ersten Sohn„
I porodziła syna swego pierworodnego,
und wickelte ihn in Windeln
I owinęła Go w pieluszki,
und legte ihn in eine Krippen,
i położyła Go w żłobie,
denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
 
7. Duet; chorał i recytatyw basowy
soprany: Er ist auf Erden kommen arm,
On na ziemię przyszedł ubogi,
B. Wer will die Liebe recht erhöhn,
Któż może tę miłość  dobrze ocenić
Die unser Heiland vor uns hegt?
Ktorą nasz Zbawiciel nas obdarował?
soprany: Dass er unser sich erbarm,
Gdyż On nad nami miał litość
B. Ja, wer vermag es einzusehen,
Tak, któż to może ogarnąć,
Wie ihn der Menschen Leid bewegt?
Jak Go ludzkie cierpienie porusza?
soprany: Uns in dem Himmel mache reich,
Nas w niebie uczyni bogatymi
B. Des Höchsten Sohn kömmt in die Welt,
Najwyższego Syn przychodzi na świat
Weil ihm ihr Heil so wohl gefällt,
Żeby mu swoje zbawienie podarować,
soprany: Und seinen lieben Engeln gleich.
I z jego ukochanymi aniołami nas zrówna.
B. So will er selbst als Mensch geboren werden.
Dlatego sam jako człowiek narodzony będzie.
soprany: Kyrieleis!
Kyrie eleison!

8. Aria basowa
Großer Herr, o starker König, liebster Heiland,
Wielki Panie, mocny Królu, ukochany Zbawicielu,
o wie wenig Achtest du der Erden Pracht!
O jak nisko cenisz ziemski blichtr!
Der die ganze Welt erhält,
Ty, który podtrzymujesz cały świat,
Ihre Pracht und Zier erschaffen,
Jego bogactwa i skarby stworzyłeś,
Muss in harten Krippen schlafen.
Musisz w twardym żłobie spać.

9. Chorał
Ach mein herzliebes Jesulein,
Ach,mój ukochany Jezuniu,
Mach dir ein rein sanft Bettelein,
Zrób sobie czyste i miękkie posłanie,
Zu ruhn in meines Herzens Schrein,
By spocząć w mego serca wnętrzu,
Dass ich nimmer vergesse dein!
Abym nigdy nie zapomniał o tobie!

Kantata nr IV, na Nowy Rok
„Fallt mit Danken, fallt mit Loben”

1.Chór

Fallt mit Danken, fallt mit Loben
Pokłoń się z dziękczynieniem, pokłoń się z chwałą
Vor des Höchsten Gnadenthron!
Przed Najwyższego łaski tronem!
Gottes Sohn
Boży Syn
Will der Erden Heiland und Erlöser werden,
Stanie sie ziemi Zbawicielem i Odkupicielem.
Gottes Sohn
Boży Syn
Dämpft der Feinde Wut und Toben.
Stłumi wrogów gniew i wściekłość.
 

2. Recytatyw tenorowy - ewangelista
Und da acht Tage um waren,
A gdy minęło osiem dni,
dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genennet Jesus,
Obrzezano dziecię, nadając mu imię Jezus,
welcher genennet war von dem Engel,
jak je nazwał anioł,
ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward.
Zanim poczęło się w  łonie Matki.
 

3. Duet; chorał i recytatyw basowy
Bas: Immanuel, o süßes Wort!
Emmanuel, o słodkie Imie!
Mein Jesus heißt mein Hort,
Mój Jezus zwie się moim Pasterzem,
Mein Jesus heißt mein Leben.
Mój Jezus zwie się moim życiem,
Mein Jesus hat sich mir ergeben,
Mój Jezus został mi podarowany,
Mein Jesus soll mir immerfort
Mój Jezus niech będzie zawsze
Vor meinen Augen schweben.
Przed mymi oczami.
Mein Jesus heißet meine Lust,
Mój Jezus zwie się moim pragnieniem
Mein Jesus labet Herz und Brust.
Mój Jezus orzeźwia serce i pierś.
Soprany : Jesu, du mein liebstes Leben,
Jezu, Tyś moim najdroższym życiem,
Bas: Komm! Ich will dich mit Lust umfassen,
Przyjdź! Z radościa Cię obejmę
Soprany: Meiner Seelen Bräutigam,
Mojej duszy Oblubieńcem,
Bas: Mein Herze soll dich nimmer lassen,
Moje serce nigdy Cię nie porzuci,
Soprany: Der du dich vor mich gegeben
Ktoryś wydał się  za mnie
Bas: Ach! So nimm mich zu dir!
Ach! Zabierz mnie do siebie!
Soprany: An des bittern Kreuzes Stamm!
Na gorzkim drzewie krzyża!
Bas: Auch in dem Sterben sollst du mir
Bowiem nawet w umieraniu będziesz dla mnie
Das Allerliebste sein;
Najmilszym;
In Not, Gefahr und Ungemach
W cierpieniu, trwogą osaczony
Seh ich dir sehnlichst nach.
Wciąż będę za Tobą tęsknił.
Was jagte mir zuletzt der Tod für Grauen ein?
Czy więc śmierć może mnie przerazić?
Mein Jesus! Wenn ich sterbe,
Mój Jezu! Gdy umierać będę
So weiß ich, dass ich nicht verderbe.
To wiem, że nie przepadnę,
Dein Name steht in mir geschrieben,
Twoje Imię  we mnie wpisane,
Der hat des Todes Furcht vertrieben.
Ono śmierci trwogę zniweczy.
 

4.Aria sopranowa
Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen
Czy wlewa, mój Zbawco, czy wlewa twe Imię
Auch den allerkleinsten Samen
choćby najmniejsze ziarno
Jenes strengen Schreckens ein?
Przerażenia i strachu?
Nein, du sagst ja selber nein. (Nein!)
Nie Ty sam mówisz: nie!
Sollt ich nun das Sterben scheuen?
Czy mam się oto śmierci bać?
Nein, dein süßes Wort ist da!
Nie, słodkie Imię jest tu!
Oder sollt ich mich erfreuen?
Czy raczej mam się cieszyć?
Ja, du Heiland sprichst selbst ja. (Ja!)
Tak, Ty Zbawicielu sam mówisz: tak!
 

5. Duet; Chorał i recytatyw basowy
Bas: Wohlan, dein Name soll allein
Oto, Twe Imię jedynie
In meinem Herzen sein!
W moim sercu jest!
Soprany: Jesu, meine Freud und Wonne,
Jezu, moja radości i rozkoszy,
Meine Hoffnung, Schatz und Teil,
Moja nadziejo, skarbie i mój dziale,
Bas: So will ich dich entzücket nennen,
Więc będę Cię tak w zachwycie nazywać,
Wenn Brust und Herz zu dir vor Liebe brennen.
Gdy pierś i serce  z miłości do Ciebie  płonie.
Soprany: Mein Erlöser, Schutz und Heil,
Mój Odkupiciel, obrona i zbawienie,
Hirt und König, Licht und Sonne,
Pasterzu i Królu, Światłości i Słońce
Bas: Doch, Liebster, sage mir:
Tak, Ukochany, powiedz mi:
Wie rühm ich dich, wie dank ich dir?
Jak mam Cię sławić, jak dziękować Ci?
Soprany: Ach! wie soll ich würdiglich,
Ach! Jak mam godnie,
Mein Herr Jesu, preisen dich?
Mój Panie Jezu, chwalić Ciebie?
 

6. Aria tenorowa
Ich will nur dir zu Ehren leben,
Chcę tylko dla Twej chwały żyć,
Mein Heiland, gib mir Kraft und Mut,
Mój Zbawicielu, daj mi moc i odwagę,
Dass es mein Herz recht eifrig tut!
By moje serce czyniło to z zapałem!
Stärke mich,
Umocnij mnie,
Deine Gnade würdiglich
Bym Twojej łaski godny
Und mit Danken zu erheben!
Dziękczynienie wzniósł!


7. Chorał
Jesus richte mein Beginnen,
Jezus sędzią mych zamysłów,
Jesus bleibe stets bei mir,
Jezus trwać będzie przy mnie,
Jesus zäume mir die Sinnen,
Jezus okiełzna moje zmysły,
Jesus sei nur mein Begier,
Jezus będzie jedynym moim pragnieniem,
Jesus sei mir in Gedanken,
Jezus będzie w moich myślach,
Jesu, lasse mich nicht wanken!
Jezu, nie pozwól bym się zachwiał!
 

Kantata nr V,  na niedzielę po Nowym Roku
Ehre sei dir, Gott, gesungen

 

 

1. Chór
Ehre sei dir, Gott, gesungen,
Chwała Tobie Boże, niech będzie wyśpiewana
Dir sei Lob und Dank bereit.
Tobie cześć i dzięki niech będą wzniesione.
Dich erhebet alle Welt,
Ciebie wywyższa cały świat,
Weil dir unser Wohl gefällt,
Gdy nas obdarzasz szczęściem,
Weil anheut
Ponieważ dzisiaj
Unser aller Wunsch gelungen,
Nasze wszystkie pragnienia się spełniły,
Weil uns dein Segen so herrlich erfreut. 
Gdyż nas swą Łaską tak serdecznie uradowałeś.


 

2. Recytatyw tenorowy- ewangelista
Da Jesus geboren war zu Bethlehem,
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem,
im jüdischen Lande zur Zeit des Königes Herodes,
w ziemi judzkiej za czasów króla Heroda
siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem, und sprachen.
oto przybyli mędrcy ze wschodu do Jerozolimy i pytali:


 

3. Chór i recytatyw altowy
Mędrcy
Wo, wo ist der neugeborne König der Jüden?
Gdzie, gdzie jest nowonarodzony król żydowski?
A.
Sucht ihn in meiner Brust,
Szukajcie go w mojej piersi
Hier wohnt er, mir und ihm zur Lust!
Tutaj przebywa On, ku mojej i Jego radości!

Mędrcy
Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande und sind kommen, ihn anzubeten.
Ujrzeliśmy jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy go uczcić.
A. Wohl euch, die ihr dies Licht gesehen,
Błogosławieni, którzy ujrzeliście światło,
Es ist zu eurem Heil geschehen!
To dla waszego zbawienia się stało!
Mein Heiland, du, du bist das Licht,
Mój Zbawicielu Tyś, Tyś jest Światłością,
Das auch den Heiden scheinen sollen,
Która poganom świecić będzie
Und sie, sie kennen dich noch nicht,
A oni, oni Cię jeszcze nie znają,
Als sie dich schon verehren wollen.
Ale Ciebie już wielbić chcą.
Wie hell, wie klar muss nicht dein Schein,
Jakże jasne, jak lśniące musi być Twe światło
Geliebter Jesu, sein!
Najdroższy Jezu!


 

4. Chorał
Dein Glanz all Finsternis verzehrt,
Twój blask wszelką ciemność niweczy,
Die trübe Nacht in Licht verkehrt.
Ponurą  noc, w światło przemienia,
Leit uns auf deinen Wegen,
Prowadząc nas po swojej drodze,
Dass dein Gesicht
Abyśmy Jego twarz
Und herrlichs Licht
I chwalebne światło
Wir ewig schauen mögen!
Na wieki oglądać mogli!


 

5. Aria basowa
Erleucht auch meine finstre Sinnen,
Oświeć także moje mroczne zmysły
Erleuchte mein Herze
Oświeć moje serce
Durch der Strahlen klaren Schein!
Promieniem jasnej światłości!
Dein Wort soll mir die hellste Kerze
Twoje Słowo będzie mi najjaśniejszą pochodnią
In allen meinen Werken sein;
We wszystkich moich działaniach;
Dies lässet die Seele nichts Böses beginnen.
Ono nie pozwoli mej duszy na złe zamysły.


 

6. Recitativo T - ewangelista
Da das der König Herodes hörte,
Gdy to król Herod usłyszał,
erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem.
zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima.

 
7. Recytatyw altowy
Warum wollt ihr erschrecken?

Dlaczego się trwożycie?
Kann meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken?
Czy mojego Jezusa obecność aż taki strach wzbudza?
O! solltet ihr euch nicht
O! Nie powinniście
Vielmehr darüber freuen,
Lecz raczej trzeba się radować,
Weil er dadurch verspricht,
Gdyż On właśnie obiecuje,
Der Menschen Wohlfahrt zu verneuen.
Człowiecze szczęście odnowić.


8. Recytatyw tenorowy - Ewangelista
Und ließ versammlen alle Hohepriester und Schriftgelehrten unter dem Volk
I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu,
und erforschete von ihnen,  wo Christus sollte geboren werden.
wypytywał ich, gdzie Chrystus będzie narodzony.
Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande;
A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim;
denn also stehet geschrieben durch den Propheten:
bo tak jest napisane przez proroków:
Und du Bethlehem, im jüdischen Lande
I ty, Betlejem, w judzkiej ziemi
bist mit nichten die Kleinste unter den Fürsten Juda;
wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami Judy
denn aus dir soll mir kommen der Herzog,
Gdyż z ciebie wyjdzie władca,
Der über mein Volk Israel ein Herr sei.
Który nad moim ludem Izreaelem panować będzie.

 

9. Tercet:  sopran, alt, tenor
Ach, wenn wird die Zeit erscheinen?
Ach, kiedy się ten czas objawi?
Ach, wenn kömmt der Trost der Seinen?
Ach, kiedy nadejdzie nasze pocieszenie?
Schweigt, er ist schon würklich hier!
Milczcie, On naprawdę już tu jest!
Jesu, ach so komm zu mir!
Jezu, ach więc przyjdź do mnie!

 

10. Recytatyw altowy
Mein Liebster herrschet schon.
Mój Ukochany rządzi już.
Ein Herz, das seine Herrschaft liebet
Serce, które Jego rządy kocha,
Und sich ihm ganz zu eigen gibet,
I Jemu całe się oddaje,
Ist meines Jesu Thron.
Jest mego Jezusa tronem

11. Chorał
Zwar ist solche Herzensstube
Prawdą jest, że mego serca mieszkanie
Wohl kein schöner Fürstensaal,
Nie jest piękną salą tronową,
Sondern eine finstre Grube;
A raczej mroczną ziemianką;
Doch, sobald dein Gnadenstrahl
Jednak, gdy tylko promień łaski
In denselben nur wird blinken,
W nim zabłyśnie,
Wird sie voller Sonnen dünken.
tanie się pełnym słonecznej jasności.


Kantata nr VI, na Święto Objawienia Pańskiego
Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben

1.Chór
Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben,
Panie, gdy dumni wrogowie parskają
So gib, dass wir im festen Glauben
Spraw abyśmy w mocnej wierze
Nach deiner Macht und Hülfe sehn!
Twej mocy i ocalenia szukali!
Wir wollen dir allein vertrauen,
My chcemy Tobie jedynie zaufać
So können wir den scharfen Klauen des Feindes
Więc spraw, abyśmy ostrym pazurom wroga
unversehrt entgehn.
Nienaruszeni umknęli.
 

2.Recytatyw: Ewangelista (Tenor), Herod (Bas)
Tenor
Da berief Herodes die Weisen heimlich
Wówczas Herod przywołał mędrców potajemnie
und erlernet mit Fleiß von ihnen,
I dowiedział się z dokładnością
wenn der Stern erschienen wäre.
Kiedy gwiazda się pojawiła.
und weiset sie gen Bethlehem und sprach:
I posłał ich do Betlejem, rzekłszy:
Bass
Ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein,
Idźcie tam i dowiedzcie się dokładnie o Dziecięciu,
und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder,
I gdy je znajdziecie, powiedzcie mi
dass ich auch komme und es anbete.
Abym i ja poszedł oddać mu pokłon
 

3. Recytatyw  sopranowy
Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen,

Obłudniku! Spróbuj tylko Pana uderzyć,
Nimm alle falsche List,
Użyć wszystkich fałszywych podstępów,
Dem Heiland nachzustellen;
By Pana prześladować;
Der, dessen Kraft kein Mensch ermißt,
Ten, którego siły żaden człowiek nie zmierzy,
Bleibt doch in sichrer Hand.
Pozostanie całkowicie bezpieczny.
Dein Herz, dein falsches Herz ist schon, nebst aller seiner List,
Twoje serce, twoje fałszywe serce, z całą jego przebiegłością,
des Höchsten Sohn, den du zu stürzen suchst,
Syn Najwyższego, którego do upadku chciałeś przyprowadzić,
sehr wohl bekannt.
bardzo dobrze zna.
 

4. Aria sopranowa
Nur ein Wink von seinen Händen

Na jedno tylko skinienie Jego ręki
Stürzt ohnmächtger Menschen Macht.
Upaść w niemocy człowiek musi,
Hier wird alle Kraft verlacht!
Tutaj będzie wszelka siła wyśmiana!
Spricht der Höchste nur ein Wort,
Wypowie Najwyższy zaledwie jedno słowo
Seiner Feinde Stolz zu enden,
A jego wrogów duma pryśnie,
O, so müssen sich sofort
O, więc muszą oni natychmiast
Sterblicher Gedanken wenden.
Ku myślom o śmierci się zwrócić.
 

5.Recytatyw  tenorowy - ewangelista
Als sie nun den König gehöret hatten, zogen sie hin.
Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli.
Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten,
A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie,
ging für ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über,
wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca,zatrzymała się.
da das Kindlein war.
Tam, gdzie było dziecię,
Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreuet
A ujrzawszy gwiazdę , bardzo się uradowali
und gingen in das Haus und funden
I wszedłszy do domu, znaleźli
das Kindlein mit Maria, seiner Mutter,
Dziecię z Maryją, jego matką
und fielen nieder und beteten es an
I skłoniwszy się nisko,oddali Mu pokłon
und täten ihre Schätze auf
I otworzyli swoje skarby
und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen.
I podarowali Mu złoto, kadzidło i mirrę
 

6. Chorał
Ich steh an deiner Krippen hier,

Staję u Twego żłóbka tu
O Jesulein, mein Leben;
O Jezuniu, moje życie;
Ich komme, bring und schenke dir,
Przychodzę, przynoszę i daruję Ci
Was du mir hast gegeben.
To co od Ciebie otrzymałem.
Nimm hin! es ist mein Geist und Sinn,
Oto one: moja dusza i zmysły,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin,
Serce, duch i wola, są tu wszystkie,
Und lass dirs wohlgefallen!
I niechże Ciebie uradują!

7 .Recytatyw tenorowy - Ewangelista
Und Gott befahl ihnen im Traum,
A Bóg ostrzegł ich we śnie,
dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken,
żeby nie wracali do Heroda,
und zogen durch einen andern Weg wieder in ihr Land.
Lecz inną drogą wrócili do swojej ziemi.
 

8. Recytatyw tenorowy
So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von hier,

Więc idźcie! Dość mi, ze mój skarb nie odejdzie stąd,
Er bleibet da bei mir,
On zostanie tutaj ze mną,
Ich will ihn auch nicht von mir lassen.
Nie puszczę go od siebie.
Sein Arm wird mich aus Lieb
Jego ramię będzie mnie z miłością
Mit sanftmutsvollem Trieb
Z pełną delikatności żarliwością
Und größter Zärtlichkeit umfassen;
I z największą czułością obejmować;
Er soll mein Bräutigam verbleiben,
On mym oblubieńcem pozostanie
Ich will ihm Brust und Herz verschreiben.
Na mej piersi i w mym sercu wypisanym.
Ich weiß gewiss, er liebet mich,
Wiem na pewno, on kocha mnie
Mein Herz liebt ihn auch inniglich
Moje serce także kocha go żarliwie
Und wird ihn ewig ehren.
I będzie Go czcić zawsze
Was könnte mich nun für ein Feind
Jakże mógłby, wobec tego, mój wróg
Bei solchem Glück versehren!
Takiemu szczęściu zaszkodzić!
Du, Jesu, bist und bleibst mein Freund;
Tyś, Jezu, jesteś ipozostaniesz mymprzyjacielem;
Und werd ich ängstlich zu dir flehn:
I kiedy będę  zatrwożony Cię błagać:
Herr, hilf! Herr, hilf! so lass mich Hülfe sehn!
Panie ratuj! Panie ratuj! to pozwól mi pomoc ujrzeć!

9.Aria tenorowa
Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken;
Teraz mogą sobie dumni wrogowie straszyć;
Was könnt ihr mir für Furcht erwecken?
Jakiż mogą we mnie strach obudzić?
Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir.
Mój skarb, moja ucieczka jest tu przy mnie.
Ihr mögt euch noch so grimmig stellen,
Bez względu na to, jak grożny jesteś,
Droht nur, mich ganz und gar zu fällen,
Straszysz mnie, że mnie całkowicie pogrążysz,
Doch seht! mein Heiland wohnet hier.
Lecz spójrz! mój Zbawiciel jest tu.

 

10. Recytatyw  sopran, alt, tenor, bas
Was will der Höllen Schrecken nun,

Cóż może otchłań piekła teraz,
Was will uns Welt und Sünde tun,
Cóż może nam świat i grzech uczynić,
Da wir in Jesu Händen ruhn?
Gdy w Jezusa dłoniach spoczywamy?

11. Chorał
Nun seid ihr wohl gerochen

Teraz jesteś w pełni pomszczony
An eurer Feinde Schar,
Na twoich wrogów zastępie
Denn Christus hat zerbrochen,
Chrystus złamał,
Was euch zuwider war.
To, co było przeciw nam.
Tod, Teufel, Sünd und Hölle
Śmierć, szatan, grzech i piekło
Sind ganz und gar geschwächt;
Są całkowicie zwyciężone;
Bei Gott hat seine Stelle
Przy Bogu ma swe miejsce
Das menschliche Geschlecht.
Ludzki ród.
 

libretto: Picander
opracowanie tłumaczenia: Agnieszka Żarska


  chor
loader