Oratoria Bacha tekst

Oster-Oratorium, Oratorium Wielkanocne  BWV 249      
autor tekstu:  Christian Friedrich Henrici - Picander
na podstawie:  1 Cor 5, 6-8, Mar 16, 1-8
 
Chór
Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße
Chodź, pośpiesz się, biegnij szybkim krokiem
Erreichet die Höhle, die Jesum bedeckt!
Wskaż grotę , która skrywała Jezusa!
Duet: Lachen und Scherzen
Śmiech i radość
Begleitet die Herzen,
Towarzyszy naszym sercom
Denn unser Heil ist auferweckt.
Ponieważ na Zbawiciel powstał z martwych.
 
Recytatyw
Alt (Maria Magdalena):
O Kalter Männer Sinn!
O zimne umysły mężczyzn
Wo ist die Liebe hin,
Gdzie jest miłość
Die ihr dem Heiland schuldig seid?
którą jesteście winni Waszemu Zbawicielowi?

Sopran (Maria Jakubowa):
Ein schwaches Weib muss euch beschämen!
Słaba kobieta was zawstydza!

Tenor (Piotr):
Ach, ein betrübtes Grämen
Ach, nieszczęście i smutek
Bass (Jan):
Und banges Herzeleid
i strach napełnia  serce
Tenor, Bas (Piotr i Jan ):
Hat mit gesalznen Tränen
 słonymi  łzami
Und wehmutsvollem Sehnen
i melancholijną  tęsknotą
Ihm eine Salbung zugedacht,
 niech będzie  namaszczone.
Sopran, alt (Maria Magdalena i  Maria Jakubowa):
Die ihr, wie wir, umsonst gemacht.
któż z was
- jak my, zrobił tyle na marne…


Aria
Sopran (Maria Jakubowa)
Seele, deine Spezereien
Duszo,  przyprawiona
Sollen nicht mehr Myrrhen sein.
Już więcej  mirrą nie będziesz .
Denn allein
Lecz raczej
Mit dem Lorbeerkranze prangen,
Pełnym splendoru  wieńcem laurowym,
Stillt dein ängstliches Verlangen.
Oto spełnione  zostało  twe trwożliwe pragnienie.
              
Recytatyw
Tenor (Piotr):
Hier ist die Gruft
Oto grób
Bass (Jan):
Und hier der Stein,
A oto kamień
Der solche zugedeckt.
Którym był zakryty
Wo aber wird mein Heiland sein?
Gdzież jednak jest mój Zbawiciel?
Alt (Maria Magdalena):
Er ist vom Tode auferweckt!
On powstał z martwych!
Wir trafen einen Engel an,
Spotkałyśmy anioła,
er hat uns solches kundgetan.
który nam to oznajmił.
Tenor (Piotr):
Hier seh ich mit Vergnügen
Spostrzegam z  przyjemnością ,
Das Schweißtuch abgewickelt liegen.
że chusta (sudarium) leży rozwinięta
 
Aria
[Tenor] Piotr
Sanfte soll mein Todeskummer,
Łagodna będzie ma  śmierć
Nur ein Schlummer,
niczym sen,
Jesu, durch dein Schweißtuch sein.
Jezu, dzięki chuście Twej.
Ja, das wird mich dort erfrischen
Tak, ona mnie orzeźwi
Und die Zähren meiner Pein
I łzy cierpienia
Von den Wangen tröstlich wischen.
Zetrze delikatnie z mych policzków .     
 
Recytatyw [S, A]
Indessen seufzen wir
Tymczasem wzdychamy
Mit brennender Begier:
Z żarliwą  tęsknotą:
Ach, könnt es doch nur bald geschehen,
Ach! Gdyby tylko mogło się  to wkrótce wydarzyć,
Den Heiland selbst zu sehen!
aby Zbawiciela we własnej osobie zobaczyć!
 
Aria
[Alt] (Maria Magdalena)
Saget, saget mir geschwinde,
Powiedz, powiedz mi szybko
Saget, wo ich Jesum finde,
Powiedz, gdzie znajdę Jezusa
Welchen meine Seele liebt!
Który jest miłością duszy mojej!
Komm doch, komm, umfasse mich;
Przyjdź , przyjdź obejmij mnie;
Denn mein Herz ist ohne dich
Bo moje serce jest bez Ciebie
Ganz verwaiset und betrübt.
Tak osierocone i smutne.
              
Recytatyw [Bas] (Jan)
Wir sind erfreut,
Jesteśmy szczęśliwi
Daß unser Jesus wieder lebt,
Ponieważ nasz Jezus znów żyje
Und unser Herz,
I nasze serca
So erst in Traurigkeit zerflossen und geschwebt
wcześniej zatopione i  pogrążone w smutku
Vergißt den Schmerz
Zapomniały o bólu
Und sinnt auf Freudenlieder;
I śpiewają z radości
Denn unser Heiland lebet wieder.
Ponieważ nasz Zbawiciel znów żyje.
              
Chór
Preis und Dank
Chwała I dziękczynienie
Bleibe, Herr, dein Lobgesang.
Niech zabrzmi Panu piesń chwały
Höll und Teufel sind bezwungen,
Piekło i szatan są pokonane
Ihre Pforten sind zerstört.
Jego  bramy zostały zniszczone
Jauchzet, ihr erlösten Zungen,
Krzyczcie z radości  wybawionymi językami
Daß man es im Himmel hört.
Aż pod samo niebo!
Eröffnet, ihr Himmel, die prächtigen Bogen,
Otwórzcie  Niebiosa  wasze triumfalne łuki
Der Löwe von Juda kommt siegend gezogen!
Lew Judy wkracza pełen chwały!

Himmelfahrtsoratorium, Oratorium na Wniebowstąpienie Pańskie BWV 11
tekst : Ewangelia wg św. Mateusza i Łukasza,
Christian Friedrich Henrici - Picander


Chór
Lobet Gott in seinen Reichen,
Sławcie Boga w Jego królestwie

Preiset ihn in seinen Ehren,
Uwielbiajcie Go w jego chwale
Rühmet ihn in seiner Pracht;
Wysławiajcie Go w Jego majestacie!
Sucht sein Lob recht zu vergleichen,
Szukajcie tego, co chwałę Jego dobrze wyrazi,
Wenn ihr mit gesamten Chören
Kiedy razem z całym chórem
Ihm ein Lied zu Ehren macht!
Jemu pieśń pochwalną wznosicie!

 Recytatyw tenorowy (evangelium)
 
Der Herr Jesus hub seine Hände auf
A Jezus podniósłszy swoje ręce
und segnete seine Jünger,
błogosławił swym uczniom,
und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen.
I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. 

Recytatyw basowy

Ach, Jesu, ist dein Abschied schon so nah?
Ach Jezu, czy Twe odejście już wkrótce?
Ach, ist denn schon die Stunde da,
Ach, czy już chwila ta nadchodzi?
Da wir dich von uns lassen sollen?
W której czeka nas rozstanie?
Ach, siehe, wie die heißen Tränen
Ach, spójrz jak gorące łzy
Von unsern blassen Wangen rollen,
Po naszych bladych policzkach się toczą
Wie wir uns nach dir sehnen,
Jakże my za Tobą tęsknimy
Wie uns fast aller Trost gebricht.
Jakże nas cała pociecha opuszcza
Ach, weiche doch noch nicht!
Ach, nie odchodź jeszcze!
 
 Aria altowa

Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben,
Ach zostań tu moje najdroższe życie

Ach, fliehe nicht so bald von mir!
Ach, nie odchodź tak szybko ode mnie!
Dein Abschied und dein frühes Scheiden
Twoje odejście i przedwczesne rozstanie
Bringt mir das allergrößte Leiden,
Sprawia mi nieznośne cierpienie,
Ach ja, so bleibe doch noch hier;
Ach tak, więc zostań tu choć chwilę
Sonst werd ich ganz von Schmerz umgeben.
W przeciwnym razie cała będę bólem przejęta.

Recitatyw tenorowy  (evangelium)

Und ward aufgehaben zusehends und fuhr auf gen Himmel,
I został wzniesiony na ich oczach i wstąpił do nieba
eine Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen,
Obłok wziął go sprzed ich oczu
und er sitzet zur rechten Hand Gottes.
i zasiadł po prawicy Boga.

Chorał

Nun lieget alles unter dir,
Teraz leży wszystko u Twych stóp,
Dich selbst nur ausgenommen;
Tyś sam nad wszem jedynie;
Die Engel müssen für und für
Aniołowie muszą w każdy czas
Dir aufzuwarten kommen.
Tobie służyć być gotowi.
Die Fürsten stehn auch auf der Bahn
Książęta stają przed Tobą na drodze
Und sind dir willig untertan;
I są Twej woli poddani;
Luft, Wasser, Feuer, Erden
Powietrze, woda, ogień, ziemia
Muss dir zu Dienste werden.
Muszą być Ci posłuszne.

Recitatyw tenor/ bas

Evangelist, zwei Männer in weißen Kleidern
Ewangelista, dwóch mężczyzn w białych szatach

 
Tenor

Und da sie ihm nachsahen gen Himmel fahren,
I gdy oni patrzyli na wstępującego w niebo
siehe, da stunden bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern,
Oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach

welche auch sagten:
którzy powiedzieli:
obaj
Ihr Männer von Galiläa,
Mężowie z Galilei
was stehet ihr und sehet gen Himmels,
Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo,
Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel,
Ten Jezus, który od was został wzięty w niebo
wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel fahren.
przyjdzie tak, jak widzieliście Go idącego do nieba.

Recitatyw altowy

Ach ja! so komme bald zurück
Ach tak! Więc powróć szybko
Tilg einst mein trauriges Gebärden,
W dzień ów odmień me smutne oblicze
Sonst wird mir jeder Augenblick
Inaczej każda jedna chwila
Verhaßt und Jahren ähnlich werden.
Znienawidzona i długa jak rok się stanie.

Recytatyw tenorowy (evangelium)

Sie aber beteten ihn an,
Oni więc pomodliwszy się do Niego
wandten um gen Jerusalem von dem Berge, der da heißet der Ölberg,
Zawrócili w stronę Jeruzalem, z góry, którą zwą oliwną
welcher ist nahe bei Jerusalem und liegt einen Sabbater-Weg davon,
Która położona jest blisko Jeruzalem w odległości  na jeden sabat drogi,
und sie kehreten wieder gen Jerusalem mit großer Freude.
I powrócili do Jeruzalem z wielką radością.

Aria sopranowa

Jesu, deine Gnadenblicke
Jezu, Twe spojrzenie pełne łaski
Kann ich doch beständig sehn.
Mogę widzieć nieustannie
Deine Liebe bleibt zurücke,
Twoja miłość tu została
Dass ich mich hier in der Zeit
I jest przy mnie w każdy czas
An der künftgen Herrlichkeit
Jako zapowiedź przyszłej chwały
Schon voraus im Geist erquicke,
Daj więc w Duchu pokrzepienie
Wenn wir einst dort vor dir stehn.
Nim ujrzymy Cię twarzą w twarz.
 
Chorał

Wann soll es doch geschehen,
Kiedyż to nastanie,
Wann kömmt die liebe Zeit,
Kiedy nadejdzie ten upragniony czas,
Dass ich ihn werde sehen,
Gdy ujrzę Go
In seiner Herrlichkeit?
w Jego chwale?
Du Tag, wann wirst du sein,
O dniu, kiedy nadejdziesz?
Dass wir den Heiland grüßen,
Gdy naszego Zbawiciela uściśniemy,
Dass wir den Heiland küssen?
Gdy naszego Zbawiciela ucałujemy?
Komm, stelle dich doch ein!
Przyjdź, nastań już!


opracowanie: Agnieszka Żarska

 
chor
loader